Anh về chẻ trúc phơi khô,
Đan lồng chạm chữ, chim vô ướm lồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001