Anh về chẻ nứa đan sàng,
Chẻ tre đan chõng cho nàng ru con.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001