Anh về chẻ nứa đan lồng,
Lồng thưa nhạn lọt, chim bay về ngàn.
Có nàng anh mới thở than,
Không nàng anh biết phàn nàn cùng ai.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001