Anh về chẳng có chi đưa,
Quả cam đang nhỏ, quả dừa đang non.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001