Anh về cất lễ tam sanh,
Con cá đang còn lẩn cội nấp ghềnh khó câu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001