Anh về cưa ván đóng thùng
Mua men nấu rượu cho em buôn chung một hàng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001