Anh về bẻ trăm khuôn dừa
Gói trăm bánh nếp ang nhà hỏi em
Đã yêu nhau bong bóng khó chìm
Gỗ lim khó nổi, anh với em khó rời


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001