Anh về bên xã nay mai,
Bỏ cây đào liễu cho ai vun trồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001