Anh về bán ruộng cây đa,
Bán đôi trâu già, mới cưới đặng em.
Anh về bán bọ trã rang,
Bán đôi đũa bếp, cưới nàng có dư.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001