Anh về anh chẳng ngó lui,
Để em ngó dọi, bùi ngùi thêm thương.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001