Anh về đi ngủ mai cày,
Kẻo mà ruộng lác cày đay, khó bừa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001