- Anh về đi ngủ kẻo khuya,
Xấu chuôm, cá chẳng vào đìa anh đâu!
- Xấu chuôm tốt cá, em ơi,
Tốt chuôm mà nỏ có nơi cá nằm.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004