Anh về đợ ruộng cây đa,
Đợ đồng nước ngọt sang qua cưới nàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001