Anh về để quạt lại đây,
Mở ra xếp lại cho khuây cơn buồn.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001