Anh về để áo lại đây,
Những khi em nhớ cầm tay đỡ buồn.
Anh về xin chớ về luôn,
Phòng loan trăng úa gió luồn thâu đêm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001