- Anh về để áo lại đây,
Ðêm khuya em đắp, gió tây lạnh lùng.
- Lạnh lùng, em lấy mùng đắp đỡ,
Anh đem áo anh về kẻo vợ anh ghen.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009