Anh về đếm hết sao trời,
Em đây kết tóc, ở đời với anh.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)