Anh về đưa nhạn sang thăm
Đêm qua hết đứng lại nằm chàng ơi
Đêm qua hết đứng lại ngồi
Bởi vì chị cả rụng rời mà ra


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001