Anh về đã tới trường quan,
Viết thư gửi lại em khoan lấy chồng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001