Anh về đánh vảy cá trê,
Mổ gan tôm tú để em về với anh.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001