Anh về đào lỗ sau hè,
Chôn con, giết vợ mới ve được nàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001