Anh vào anh cũng muốn vào,
Vào cửa em đóng, leo rào mắc gai.
Hay là em đã yêu ai?
Để anh lập áo đứng ngoài trời mưa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001