Anh trở lui về trồng cây trắc bá
Để khi có ai đau đầu nghẹt mũi kiếm ngọn lá đỡ mình
Có người đòi đổi cây tùng bù thêm cây lựu
Nhưng anh không chịu, bù thêm một quả thơm chua
Sợ một mai tùng già, lựu héo không biết bán mua với ai chừ


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001