Anh trông xuống sông
Buồm rung gió thổi
Kẻ lặn người lội
Kẻ chắn người đăng
Nước bạc lăn tăn
Phao chìm chuyển động
Giật lên mau chóng
Kẻo cá nhả ra...
Mình lấy được ta
Bõ công ao ước
Ta lấy được mình
Thoả dạ ước ao
Bõ công anh đốn cần, xe nhợ, buộc phao, mắc mồi


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004