Anh trông thân thể em nay
Ăn cắp khoẻ chạy, ăn mày khoẻ kêu


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001