Anh trông em như cá trông mưa
Như con trông mẹ chợ trưa chưa về


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004