Anh trông em như cá trông mưa
Ngày trông đêm tưởng như đò đưa trông nồm


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004