Anh trông cái mắt em này,
Khôn thì anh lấy, dại ngây thì đừng.
Người khôn con mắt đen sì,
Người dại con mắt nửa chì, nửa thau.


Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)