Anh toan thề thốt nàng hay,
Chim đậu không bắt, lại bắt chim bay giữa trời.
Giữa trời có đám mây xanh,
Hai bên cha mẹ không đành thì thôi.
Áo anh, em bận lấy hơi,
Nón anh, em đội che trời nắng mưa.
Cải non ai khéo làm dưa,
Chồng bận để bậu, hay bậu chưa có chồng.
Xem lên hòn núi tang bồng,
Con gái chưa chồng quan huyện đóng trăn.
Hỏi nàng có lấy tau chăng,
Tau thưa quan huyện mở trăn cho nàng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001