Anh tiếc công đào ao thả cá,
Biết nỗi này chẳng thả cho xong.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001