Anh tiếc cái thuyền nho nhỏ mũi nó sơn đen
Để cho người hèn bẻ lái không ra
Thuyền ấy mà về tay ta
Thì ta bẻ lái cho ra giữa dòng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001