Anh tham ba chốn bốn quê,
Anh phụ lời thề anh cực tấm thân.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001