Anh thề với em tại miễu giữa đồng
Anh có vợ anh chết, em có chồng em vong


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001