Anh thương nhưng chị chẳng thương
Nước muốn chảy ngược nhưng đường con cao


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001