Anh thương em sao nỏ muốn thương
Sợ rồi một khoá đôi rương khó chiều
- Quý hồ em có lòng thương
Anh có lòng đợi như rương khoá rồi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001