Anh thương em răng nỏ muốn thương
Sợ lòng bác mẹ như rương khoá rồi


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001