Anh thương em nên phải đi đêm
Té xuống bờ ruộng, đất mềm không đau
Phải chi đất cứng xa nhau phen này!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001