Anh thương em không nói khi đầu,
Bây giờ cưởi đã bá ngành dâu đi rồi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001