Anh thương em chửng phải phú, quý, thế thần
Anh thương em chỉ vì một nỗi tảo tần, anh thương


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001