Anh thương em còn sợ nỗi mẹ cha
Thuở nay ăn mặc khó qua khỏi đầu


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001