Anh thương em biết nói mần răng,
Lấy gió làm quạt lấy trăng làm đèn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)