Anh thương em bất luận xấu xinh
Lá giang nấu với cua kình cũng ngon


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001