Anh thương con nhạn phải ở với ruồi
Tiên ở với cú người cười với ma


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001