Anh thì bạn với ma men,
Anh thì bạn với ả phiền mà chơi.
Kỳ lương hết nhẵn tiền rồi,
Ra ngoài công nợ nó đòi như ri.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001