Anh thác rồi được chữ hiển vinh,
Bỏ em ở lại lênh đênh một mình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001