Anh tới nơi đây như cây bị hạn
Như quốc trạng bị vây
Biết than thở với ai đây mà chờ?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001