Anh tới đây ngọn có gốc không
Giả như con chim sẻ đi ăn đồng người ta


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001