- Anh tới đây đất nước lạ lùng,
Con chim kêu cũng sợ, con cá vùng cũng kiêng.
- Tới đây đầu lạ sau quen,
Bóng trăng là nghĩa, ngọn đèn là duyên.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004