Anh tỉ cái phận anh
Chẳng thà ở lều tranh
Như thầy Tăng thầy Lộ
Cũng không ham mộ
Như Vương Khải, Thạch Sùng
Đạo người giữ vẹn bần cùng sá bao?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001