Anh tưởng tơ duyên săn chặt hay trục trặc rối nuồi
Ngày nay em đã có chồng rồi
Dẫu thương em tím ruột, nhưng trao lời thẹn thay


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001